20.08.2004

20 Ağustos 2004 17:03, Cuma
Konu:
bugün cumaaa…

Duraklamalarýn kýsa olmasý , haftasonunuzun NON-STOP neþeli geçmesi dileðiyle,
sevgiyle

Banu

Duracaksýn

Ahmet Altan

“Her þeyini kaybetsen de hayallerini
kaybetmeyeceksin.
Neyi aradýðýný hiç unutmayacaksýn”

Acý,
aðulu dikenler gibi ruhuna dolandýðýnda,
öfke,
kýzýl bir küheylan gibi koþturduðunda,
keder,
yaþlý bir aðaç gibi üstüne yýkýldýðýnda,
duracaksýn,
durup, gümüþ bir su gibi akan sabahýn tazeliðine
bakacaksýn,
sana iki yüz yýl önceden haberler taþýyan
alaycý kargalarýn sesini
dinleyeceksin,
çiçeklerini koklayýp derin bir soluk
alacaksýn. Devamı